Sökning

Grundläggande sökning

Fri ordsökning

Inled sökningen med att skriva sökord i sökfältet. Sökningen är prediktiv och ger dig alternativ när du till exempel skriver in namnet på en bok i sökfältet. Därför kanske du genast hittar det du söker.

Sökord som enbart separeras med mellanslag följer söklogiken AND, det vill säga att sökresultaten ska innehålla alla dina sökord.

Exempel:

Jansson Tove

betyder detsamma som

Jansson AND Tove

Förhandsbegränsning

Med rullgardinsmenyn i sökfältet kan du avgränsa alla resultat i sökningen till titel, upphovsman eller ämne.

På sidan med resultat kan du begränsa sökresultaten ytterligare, exempelvis efter användarrättigheter, materialtyp eller produktionsår.

Exempel på sökfraser

Fritextsökning av cykelrelaterat material:

cykel

Genom att sätta sökordet inom citationstecken får du exaktare sökresultat. Sökningen begränsas till material där ordet ”cykling” förekommer:

”cykling”

Om du söker en fras eller ordkombinationer ska du sätta sökorden inom citationstecken. Då tolkas inte orden som separata:

”Helsingfors universitet”

Med operatorn OR får du ett sökresultat där minst ett av dina sökord ingår. Med exempelsökningen får du sökresultat som handlar om landsbygden eller lantgårdar:

landsbygd OR lantgård

Om du söker på upphovsmannens namn ska du skriva efternamnet först och sätta sökordet inom citationstecken:

"Kivi Aleksis"

Sökord kan trunkeras med asterisk, vilket gör att sökresultaten kan inkludera flera ordformer, exempelvis informationsteknologi, information och informationsbehandling:

information*

Finjustera dina sökningar

Oskarp sökning

Om man gör en oskarp sökning visas också poster som innehåller ord som liknar sökordet.

Du kan göra en oskarp sökning genom att lägga till tecknet ~ i slutet av ett ord.

Om du till exempel gör en oskarp sökning med sökordet roam, inkluderas även termerna foam och roams:

roam~

Avståndssökning

Genom en avståndssökning får man träffar där sökorden står nära men inte nödvändigtvis intill varandra.

Du gör en avståndssökning genom att lägga till tecknet ~ och ett avståndsvärde efter en sökfras med flera sökord.

Om du till exempel söker på orden economics och Keynes och vill att de ska förekomma på högst 10 ords avstånd från varandra skriver du:

"economics Keynes"~10

Intervallsökning

För att söka inom intervallet mellan två värden kan man använda klammerparenteser { } eller hakparenteser [ ]. Om man använder klammerparenteserna görs sökningen mellan värdena, medan värdena själva utesluts. Om man använder hakparenteser inkluderas däremot också värdena som anges i sökningen.

Om du till exempel söker en term som börjar på bokstaven B eller C kan du söka på

{A TO D}

Vill du söka ett värde mellan 1920–1950 kan du söka på

[1920 TO 1950]

Observera att ordet TO mellan orden ska skrivas med VERSALER.

Att vikta sökord

Tecknet ^ ger mer vikt åt sökordet.

I följande sökning är sökordet Koivisto viktat:

economics Koivisto^5

Kyrilliska tecken

Hur söker man material som innehåller kyrilliska tecken?

Material som har skrivits med kyrilliska tecken sparas i kyrillisk form i databasen. Den gamla ortografin och de gamla grammatiska formerna bevaras.

När du söker material som har skrivits med kyrilliska tecken kan du använda Windows tecken för modern ryska, ukrainska, vitryska, makedonska, bulgariska och serbiska.

Ett enskilt kyrilliskt tecken kan ersättas med två procenttecken (%%).

Det bästa sökresultatet får man om man använder translitteration.

Translittererad sökning

Sökningen görs med de vanliga latinska tecknen. Ett kyrilliskt tecken motsvaras av ett latinskt tecken. Translitterationen följer standarden ISO 9, men man behöver inte använda diakritiska tecken.

Undantag från de nationella systemen för translitteration:

е = e Ельцин = El'cin
ж = z жизнь = zizn'
з = z Заварзин = Zavarzin
й = j Толстой = Tolstoj
х = h Хармс = Harms
ц = c Цветаева = Cvetaeva
ч = c Чехов = Cehov
ш = s Шолохов = Solohov
щ = s Щедрин = Sedrin
ъ = " объект = ob ekt (haussa " on korvattava välilyönnillä!)
ы = y Лыков = Lykov
ь = ' Гоголь = Gogol' tai Gogol
ю = u юность = unost' tai unost
я =a Яков = Akov
њ = n Његош = Negos
љ = l љубав = lubav
ђ = d Ђинђић = Dindic
ћ = c ћуприја = cuprija
џ = d Караџић = Karadic
Ѣ = e мѢра = mera
Ѳ = f Ѳетъ = Fet"
ѵ = i Сѵнодъ = Sinod"